Powrót
Polityka prywatności
Polityka Prywatności Prowly.com


Informujemy, że Prowly.com Sp. z o. o. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów korzystających z usług internetowych Prowly.com Sp. z o. o. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Prowly.com Sp. z o. o. informacji o użytkownikach oferowanych przez Nas usług.

I. Definicje
 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:
  1. Usługodawca – oznacza właściciela Serwisu to jest Prowly.com Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Madalińskiego 71/1, 02-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000462787, REGON: 146685631, NIP: 5213649218.
  2. Usługobiorca – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Usług udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Usługi świadczone w ramach Prowly.com są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.
  3. Użytkownik – oznacza każdą osobę (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępny jest Serwis. Użytkownikiem będzie również Usługobiorca (lub osoba reprezentująca Usługobiorcę, która dokonuje rejestracji w Serwisie).
  4. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
  5. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.prowly.com.
  6. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
II. Przetwarzanie Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Serwisie jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:
  1. imiona i nazwiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  2. imiona i nazwiska osób kontaktowych z ramienia Usługobiorcy;
  3. adresy e-mail i numery telefonów komórkowych osób wskazanych w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej, a także ich numery IP i dane cookies;
 2. Dane wskazane w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w następujących celach:
  1. związanych z wykonaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, tj. w związku z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk),
  2. za zgodą - związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Informacje marketingowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy będą przesyłane do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby ww. marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie będzie związane z marketingiem bezpośrednim Usługodawcy, a także
  3. pod warunkiem wyrażenia zgody – na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na newsletter Usługodawca będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na cele wskazane w pkt. 2.1. powyżej jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem.
 5. Wycofanie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w jakiejkolwiek formie, w tym także drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy tj. na adres e-mail support@prowly.com.
 6. Podczas rejestracji Usługobiorcy w Systemie, Usługodawca udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne w związku ze zbieraniem danych osobowych przez Usługodawcę, a także informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
 7. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu administratorem danych jest Usługobiorca. Usługobiorca, na cele związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, powierza przetwarzanie danych Usługodawcy na podstawie umowy zawartej drogą pisemną. Szczegóły dotyczące zawierania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostały określone w Regulaminie świadczenia Usług https://prowly.com/terms_of_service.
 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
III. Bezpieczeństwo
 1. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował niniejszą politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.
 2. Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez klienta (Usługobiorcę) w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez Braintree jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.
IV. Cookies
 1. Usługodawca informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Usługodawca oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 2. Usługodawca informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 3. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 5. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Usługodawca oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów biznesowych
Powrót